การตั้งค่าเวลาทำการสำหรับการจองคิวเข้ารับบริการ (Availability)

เนื้อหา

ถือเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างบริการให้กับบริษัทของท่าน โดยท่านต้องกำหนดเวลาทำการ โดยเวลาทำการนี้ท่านสามารถตั้งค่าสำหรับแต่ล่ะบริการหรือไม่ก็ได้

ขั้นตอนการตั้งค่าเวลาทำการ

ขั้นตอนการตั้งค่าเวลาทำการ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เลือก “Bookings
  1. เลือก “Availability
  1. กดปุ่ม “New
  1. แสดงผลหน้าจอ “Add a new schedule

การกรอกข้อมูล

การกรอกข้อมูล  เพื่อสร้างเวลาทำการ

  1. กรอก “Name” : animal clinic
  1. กดปุ่ม “Continue

เพื่อบันทึกบริการใหม่

  1. แสดงผลหน้าจอ “New schedule

การตั้งค่าเวลาทำการ

ตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ  เพื่อสร้างเวลาทำการ โดยท่านสามารถกำหนดวัน เวลา ได้ตามต้องการ

กำหนดเงื่อนไขการเปิดบริการ 

สำหรับ animal clinic   ดังนี้

Sun, Sat, 9:00 AM – 9:00 PM

Mon – Tue, Thu – Fri, 9:00 AM – 8:00 PM

  1. ตั้งค่าเวลาทำการ ตามที่กำหนด
  1. กดปุ่ม “Save

เพื่อบันทึกเวลาทำการ

แสดงตัวอย่างเมื่อสร้างเวลาทำการสำหรับบริการของท่าน

TH