จองการนัดหมายให้ลูกค้า

เนื้อหา

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอ เพื่อจองการนัดหมายให้ลูกค้า

ผู้ใช้งานสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับบริการให้กับลูกค้าได้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เลือก “ข้อความการสนทนา” ของลูกค้าที่ต้องการ
 1. เลือกแถบ “Booking
 1. เลือก “บริการ” ที่ต้องการ
 1. เลือก “วันที่/เดือน/ปี” ที่ต้องการ

แสดงตัวอย่าง  การจองคิวเพื่อเข้ารับบริการให้กับลูกค้า

 1. กดเลือกช่อง “Service
 1. แสดง “รายการบริการ” ทั้งหมด

บริการ” ที่แสดงรายการให้เลือก  จะต้องมีการตั้งค่า Service Management ที่เมนู Bookings

3.  เลือก “บริการ” ที่ต้องการ

4.  ระบบแสดง “ชื่อบริการ” และ “ระยะเวลา” ที่ใช้ในการเข้ารับบริการ

5.  เลือก “วัน/เดือน/ปี” ที่ต้องการ

6.  ระบบแสดง “เวลา” ที่ต้องการเข้ารับบริการ

เวลา” ที่แสดงรายการให้เลือก  จะต้องมีการตั้งค่า Service Management ที่เมนู Bookings

7.  เลือก “เวลา” ที่ต้องการเข้ารับบริการ

8.  ระบบแสดงหน้าจอ “รายละเอียดลูกค้า” ที่ต้องการจองคิวเข้ารับบริการ

9.  ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ระบบแสดงเครื่องหมาย “*” สีแดงต่อท้ายข้อความ

ตัวอย่างเช่น

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • อายุ
 • รูปแบบที่ต้องการ
 • เบอร์โทรศัพท์

10.  แสดงตัวอย่างการกรอกข้อมูล “จองคิวทำตา”

11.  กดปุ่ม “Cancel

เพื่อยกเลิกการจองคิว

12.  กดปุ่ม “Confirm

เพื่อยืนยันการจองคิว

13.  ระบบแสดงรายละเอียดการจองคิว บนหน้า Booking

14.  ระบบส่งข้อความ “รายละเอียดการจองคิว” ที่หน้าการสนทนา

TH